May 2024 on the Sun

Květen 2024 na Slunci

^
Start of May 2024 was very active on the Sun. Two and then three groups of sunspots crossed and were short-circuited, leading to a serie of very intense flares of the strongest class X. X-class flares happen few times a year, in some years there are none... Now in the start of May 2024 there happened almost daily one or even multiple of these... Flare from 2024-05-14 was probably seventh strongest at least from 1990, and it was even behind the Solar limb and there was only part of it visible... On 2024-05-11 and 2024-05-05 there have been visible intense auroras even from Central Europe...
Začátek května 2024 byl na Slunci velmi aktivní. Došlo ke zkřížení a zkratování nejprve dvou a pak jinde tří skupin slunečních skvrn, a k sérii velmi silných záblesků (flare) nejvyšší třídy X. Záblesky třídy X se stávají několikrát do roka, v některých letech nejsou žádné. Nyní začátkem května byly téměř každý den jeden nebo i několik... Záblesk z 14.5.2024 byl zřejmě sedmý nejsilnější alespoň od roku 1990, a to byl již za okrajem slunečního disku a byla z něj tedy vidět jen část. 5.5. a 11.5.2024 byly na Zemi vidět polární záře i tady z Čech...


The following videos, made from NASA/SDO images, are available in multiple different versions to compare visualization methods Aia/Pm - Planckian Mapping from channels 171,211,304, and Pm/CH - combination of AiaPm with another combination of channels 193+171...
Adding visible spectrum HMII, and HMIB magnetograms, and these combined with Pmch3...
Následující videa z obrázků z teleskopu NASA/SDO jsou k dispozici ve více různých verzích pro porovnání metod zobrazení Aia/Pm - Planckian Mapping z kanálů 171,211,304, a Pm/CH - kombinace AiaPm ještě s kombinací kanálů 193+171...See selected images Viz vybrané obrázkySee selected images Viz vybrané obrázkyVisible sunspots:

Viditelné sluneční skvrny:Magnetogram:

Magnetogram:

See selected images Viz vybrané obrázkyRed-blue Magnetogram combined with PmCh3:

Červeno-modrý Magnetogram kombinovaný s PmCh3:

See selected images Viz vybrané obrázky
Crop 1 shows southern sunspot groups: Crop 1 ukazuje jižní skupiny slunečních skvrn:

See selected images Viz vybrané obrázky

This one is also available in Zipped Jpegs format (52 Mib), all frames... Toto video je také k dispozici jako Zipované Jpegy (52 Mib), jednotlivé snímky...Combination of PmCh3 with HMII contours of sunspots:

Kombinace PmCh3 s HMII konturami slunečních skvrn:

See selected images Viz vybrané obrázky
Crop 2 shows northern sunspot groups: Crop 2 ukazuje severní skupiny slunečních skvrn:
Other: Další:


By P.A.Semi - πα½ 2024-06-01